AI喺咩情況下可以勝過人類? – 創意教育組

AI程式AlphaGo喺圍棋上擊敗了世界第一棋手,而另一程式Libratus亦喺德州撲克大賽中戰勝咗頂級職業選手。佢地用嘅技術是強化學習(Reinforcement Learning),主要喺按著現時情況,選擇最好方案嚟獲取最大利益,透過博奕千萬次嚟搵出最有利嘅策略。

現時嘅AI都喺「弱AI」,通過學習大量數據而精於處理下棋、圖像辨識等特定嘅問題,而現時仲未發展出同人類一樣能思考和處理各種問題嘅「強AI」。然而,AI科技發展一日千里,專家都相信未來AI可以協助消除疾病和貧窮,為人類帶嚟巨大進步,但另一方面亦擔憂不受控嘅AI發展 (例如研發武器等)可能導致人類滅亡!

#香港青年協會 #創新科學中心 #青協 #科學 #科普#科學知識 #冷知識 #AI #artificialintellengence #人工智能 #圍棋 #撲克 #智慧 #科技  #technology #tech  #STEM #HKFYG #science #sciencefacts #coldfacts